Mikrobac forte 20 ml sáček koncentrát

Kód: 21179
Neohodnotené
€1,20

Dezinfekčný prípravok na povrchy zdravotníckych pomôcok.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezaldehydový čistiaci prípravok so slabou vôňou.
Vlastnosti prípravku:
široké spektrum účinnostibez obsahu aldehydobrá čistiaca schopnosťveľmi dobrá materiálová znášanlivosťZloženie:
Účinné látky: Benzyl-C12- 18- alkyldimethylammonium chlorid 199 mg/g, N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropán-1,3-diamín 50 mg/g. obalené vírusy (Vr. HBV, HIV, HCV) norovírusy (MNV)adeno-, polyoma- a rotavírusy
Oblasti použitia:
Mikrobac® forte je vhodný na čistenie a dezinfekciu umývateľných povrchov, napríklad: pre zdravotnícke zariadenia špecifikované zákonom o zdravotníckych pomôckach v nemocniciach a opatrovateľských domovoch v kuchyniach a oblastiach potravinárstva Aplikácia a expozícia: Na získanie požadovanej koncentrácie pracovného roztoku sa rozpustí vo vode1 % koncentrácia, expozícia 30 minút
< span>Namočte časti zdravotníckeho zariadenia alebo umývateľného povrchu (Napr. podlahy) dostatočným množstvom pracovného roztoku. dezinfekcia pevných plôch: 0,5% expozičný čas 1 h.
Je potrebné zabrániť kontaktu medzi amínovými a aldehydovými prípravkami.
Nie je vhodný na dezinfekciu invazívnych zdravotníckych pomôcok.  
 
NEBEZPEČENSTVO
Škodlivý po požití.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
PREVENCIA
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/tvárový štít.
OPATRENIA PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
ODSTRÁNENIE
Odstráňte obsah/obal v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Pred použitím zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro odporúčame poradu s lekárom. Starostlivo si prečítajte informácie o výrobku a ak je súčasťou, tak aj návod na jeho použitie.
Klinická účinnosť zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro nemusí byť zaručená, lepšia alebo rovnocenná s účinnosťou inej liečby alebo inej zdravotníckej pomôcky a diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a jeho použitie môže byť spojené s rizikami.

Mikrobac_forte_R11021

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: